Insert your alternative text

GENERAL TERMS AND CONDITIONS "JUMO" Sp. z o.o.

JUMO Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

Telefon: 71 339 32 79
Fax: 71 339 32 80
E-Mail: mail@jumo.net

We are at your service

Monday to Friday from 07:00 to 17:00

Bank account numbers:

ING Bank Śląski S.A.

Account number for transactions in PLN:
PL98 1050 1575 1000 0090 3202 1546

ING Bank Śląski S.A.

Account number for transactions in EUR:
PL81 1050 1575 1000 0090 3202 1564
SWIFT: INGBPLPW

ING Bank Śląski S.A.

Account number for transactions in USD:
PL80 1050 1575 1000 0090 3202 1579
SWIFT: INGBPLPWGeneral Terms and Conditions

(PDF, 583kByte) Wersja 07/2019

Download

I. DEFINICJE

 1. OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży „JUMO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. JUMO” lub  „Sprzedający” – „JUMO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113392, NIP 8992297851, kapitał zakładowy 50.000 PLN.
 3. Kupujący” – przedsiębiorca wyrażający wolę nabycia Towarów od JUMO i/lub przedsiębiorca nabywający towary od JUMO w ramach umowy ze Sprzedającym i/lub przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez JUMO.
 4. Umowa” – umowa sprzedaży Towarów lub umowa o  świadczenie Usługi zawierana poprzez przyjęcie przez JUMO Zamówienia Kupującego w drodze Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt III OWS.
 5. Towar” – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego.
 6. Dostawca” – spedytor, przewoźnik, kurier, lub inny podmiot zajmujący się przewozem lub dostarczaniem przesyłek.
 7. „Wycena”, „Propozycja” – niewiążąca propozycja zawarcia Umowy zawierająca wycenę sporządzona przez JUMO.
 8. „Zamówienie” – wiążąca oferta zawarcia Umowy składana przez Kupującego po otrzymaniu Propozycji (wyceny).
 9. Potwierdzenie zamówienia” – oświadczenie o przyjęciu oferty składane przez JUMO.
 10. „Usługa” -  usługa serwisowa świadczona przez JUMO Kupującemu za odrębnym od ceny wynagrodzeniem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego w relacji z przedsiębiorcami, bez ograniczeń terytorialnych, a ponadto do stosunków przedumownych, o ile wprost wynika to z treści OWS. OWS znajdują zastosowanie także do wszystkich przyszłych stosunków handlowych JUMO z Kupującym, nawet w przypadku braku ponownego wyraźnego uzgodnienia w tym zakresie.
 2. W przypadku sprzedaży Towaru wraz z oprogramowaniem lub sprzedaży oprogramowania dla automatyki przemysłowej (pomiar, sterowanie, regulacja, uruchomienia itp.) obok OWS zastosowanie znajdą ponadto „Klauzule uzupełniające do OWS „JUMO” Sp. z o.o. - przekazanie oprogramowania dla automatyki przemysłowej” oraz „Klauzule uzupełniające do OWS „JUMO” Sp. z o.o. - tworzenie oprogramowania dla automatyki przemysłowej”, łącznie zwane: „Klauzulami uzupełniającymi do OWS”.
 3. Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do sprzedaży w sklepie internetowym. W przypadku rozpoczęcia przez JUMO sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego zastosowanie znajdą postanowienia odrębnego regulaminu sklepu internetowego.
 4. Wyłącza się w całości stosowanie do Umów jakichkolwiek wzorców umownych Kupującego, niezależnie od stopnia, w jakim byłyby one sprzeczne z OWS, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na zastosowanie wzorca umownego Kupującego zamiast lub obok OWS.
 5. Wszelkie odstępstwa od OWS wymagają wyraźnej zgody Sprzedającego. Warunki indywidualnie uzgodnione przez strony, a ponadto wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 6. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWS doręczonymi/udostępnionymi Kupującemu, a treścią OWS prezentowanych na stronie internetowej lub w jakichkolwiek innych materiałach marketingowych Sprzedającego, pierwszeństwo mają OWS doręczone /udostępnione Kupującemu.

III. ZAWARCIE UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Wszelkie katalogi i inne materiały marketingowe Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. W braku odmiennych ustaleń, indywidualne Propozycje  (Wyceny) JUMO przedkładane Kupującym nie są wiążące, nawet gdyby wskazywały okres ważności i należy je rozumieć jako skierowane do Kupującego zaproszenie do złożenia oferty.
 2. Umowa dochodzi do skutku przez: złożenie przez Kupującego Zamówienia na podstawie przedłożonej Kupującemu Wyceny, stanowiącego ofertę, oraz akceptację Zamówienia przez JUMO poprzez wystosowanie przez JUMO do Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, stanowiącego przyjęcie oferty.  W przypadku nieprzyjęcia przez JUMO Zamówienia Kupującego (np. wycena przestała być aktualna, Zamówienie zawiera odstępstwa od wyceny), JUMO przedstawi nową Wycenę, na podstawie której Kupujący będzie mógł złożyć nowe Zamówienie, albo poinformuje o braku możliwości przyjęcia Zamówienia Kupującego.
 3. Ze względu na specyfikę Towaru każde Zamówienie Kupującego musi być poprzedzone Wyceną JUMO. Wobec powyższego, jeżeli JUMO otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, Zamówienie (ofertę) zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi na Zamówienie nie będzie poczytany za przyjęcie zamówienia (oferty).
 4. Zamówienie oraz Potwierdzenie Zamówienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej; za formę równorzędną uznaje się Zamówienie/Potwierdzenie Zamówienia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, o ile zawierają one dane należycie identyfikujące nadawcę (firma, oddział, NIP, adres, imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail) i pochodzą z adresu zawierającego domenę firmową lub numeru faxu Kupującego / Sprzedającego.
 5. Opis Towaru (waga, masa, wytrzymałość, tolerancja oraz pozostałe dane techniczne) jak również wizualizacja Towaru (ilustracje, znaki, rysunki techniczne itp.)  prezentowane w Wycenach, katalogach i innych materiałach marketingowych Sprzedającego mają charakter jedynie poglądowy i są tylko w przybliżeniu miarodajne. Dopuszczalne są odstępstwa przyjęte w obrocie handlowym oraz prawnym. Dostarczenie  Towaru zbudowanego z części (komponentów) równoważnych do objętych Zamówieniem uważa się za dostarczenie  zamówionego Towaru, o ile nie narusza to celów przewidzianych w Umowie oraz nie prowadzi do zmiany uzgodnionej ceny.
 6. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej, ani prawa wypowiedzenia Umowy, poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszych OWS. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy lub zmiana Umowy, w tym ilościowe lub wartościowe ograniczenie zamówienia, rezygnacja z zamówienia wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego wyrażonej dla swej ważności na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Jeśli Umowa przewiduje stosunek zobowiązaniowy o charakterze ciągłym, jest ona zawierana na okres 12 (dwunastu) miesięcy. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o dwa kolejne okresy po 12 (dwanaście) miesięcy każdy, na warunkach obowiązujących w ostatnim roku trwania Umowy, o ile jedna ze stron nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy; oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy powinno zostać złożone na piśmie nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed dniem zakończenia Umowy w danym okresie. W okresie obowiązywania Umowy każda ze stron może wypowiedzieć taką Umową bez konieczności zapłaty odszkodowania drugiej stronie z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia, na  żądanie JUMO Kupujący nabędzie całość Towarów nabytych lub wyprodukowanych dotychczas w okresie obowiązywania Umowy na potrzeby Kupującego, po uzgodnionej cenie.

IV. CENA

 1. Ceny zawarte w Wycenach, katalogach, innych materiałach marketingowych Sprzedającego mają charakter poglądowy. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w Potwierdzeniach Zamówienia, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
 2. Ceny Towarów nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) i nie obejmują kosztów opakowania i transportu, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
 3. Dodatkowe koszty wynikające z ewentualnych zmian sposobu dostarczenia Towarów dokonanych na życzenie Kupującego po zawarciu Umowy ponosi Kupujący.
 4. Wycena JUMO pozostaje aktualna przez 14 dni, chyba że co innego wynika z jej treści.
 5. W przypadku, gdy ustalony termin dostarczenia Towarów przypada później niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo odpowiedniej zmiany (waloryzacji) ustalonej ceny, jeśli w tym okresie doszło do wzrostu lub spadku kosztów wykonania zamówienia, w szczególności wskutek zmiany cen Towarów lub różnic kursowych. Powyższe obowiązuje również w przypadku zmiany terminu dostawy przez Kupującego lub zwłoki Kupującego w odbiorze Zamówienia (zgodnie z pkt. VI ust. 9). Zwaloryzowane ceny obowiązują nie dłużej niż przez 3 miesiące. W przypadku różnic większych niż 10 % pierwotnie ustalonej ceny dla danego Zamówienia Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 3 dni od poinformowania Kupującego o zmianie ceny zamówienia. W przypadku skorzystania z ww. prawa odstąpienia od umowy Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze poza zwrotem uiszczonej już Sprzedającemu ceny.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W braku odrębnych ustaleń, faktury płatne są w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. W przypadku, gdy dostarczenie Towaru nastąpi po otrzymaniu przez Kupującego faktury, wskazany powyżej termin płatności rozpoczyna bieg w dniu dostarczenia Towaru z tym że w przypadku ustalenia przez strony przedpłaty (płatność przed dostarczeniem Towaru), Kupujący dokona płatności na podstawie faktury pro forma w terminie ustalonym przez strony. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 2. Płatność dokonywana jest w całości w walucie polskiej (PLN), chyba że strony uzgodniły płatność w walucie europejskiej (EUR), w dolarach amerykańskich (USD) lub w innej walucie obcej.
 3. W przypadku opóźnienia w płatności Kupującego zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 4. Wobec  braku  odmiennych  ustaleń  stron,  faktury  Sprzedającego  płatne  są  w  całości  bez  możliwości  dokonywania  potrąceń przez Kupującego.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności.

VI. WARUNKI DOSTARCZENIA TOWARÓW

 1. Wszelkie terminy, które nie zostały w sposób wyraźny ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia, są jedynie terminami orientacyjnymi i nie są wiążące.
 2. W przypadku ustalenia przez strony, że płatność dokonana być powinna przed dostarczeniem Towaru (przedpłata), Sprzedający przystąpi do realizacji Umowy niezwłocznie po zaksięgowaniu ustalonej kwoty przedpłaty na koncie Sprzedającego.
 3. Dostarczenie Towarów objętych Zamówieniem może być uzależnione od przedłożenia Sprzedającemu nieodwołalnego i bezterminowego poręczenia bankowego równego cenie Zamówienia.
 4. Dostarczenie Towarów odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
 5. Orientacyjny czas realizacji Umowy tj. czas liczony od chwili zawarcia Umowy zgodnie z pkt. III ust. 2 do chwili wysłania Towarów do Kupującego jest każdorazowo określany w Potwierdzeniu Zamówienia. Czas realizacji może ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po zawarciu Umowy zgodnie z pkt. III ust. 2, w tym na skutek: działania/zaniechania samego Kupującego, zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego,  bądź siły wyższej, w tym takich okoliczności jak: wojna, akty terrorystyczne, zamieszki lub inne podobne. Z tytułu przekroczenia czasu realizacji Zamówienia Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
 6. Nie uregulowanie w terminie jakichkolwiek należności przez Kupującego wobec Sprzedającego, uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji Umowy; uzgodnione wcześniej terminy realizacji ulegają stosownemu wydłużeniu.
 7. Sprzedający jest uprawniony do realizacji częściowych dostaw, jeśli Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg jednorazowej realizacji w całości.
 8. Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Sprzedającego, chyba że strony inaczej uzgodniły.
 9. Towary mogą być odebrane przez Kupującego lub osobę działającą na jego zlecenie z magazynu JUMO, jeśli zostało to wyraźnie wskazane w Zamówieniu i zaakceptowane przez JUMO w Potwierdzeniu Zamówienia. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest odebrać Towary z magazynu JUMO w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia przez Sprzedającego, że Towary są gotowe do odbioru, chyba że strony wyraźnie ustaliły inny termin odbioru. W przypadku nieodebrania Towarów przez Kupującego w ww. terminie, Sprzedający uprawniony jest do dostarczenia Towarów Kupującemu do jego siedziby na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się Towary odebrać.
 10. Towary uważa się za dostarczone w momencie wydania Towaru Dostawcy, a w przypadku odbioru własnego, w momencie wydania Towaru Kupującemu lub osobie działającej na jego zlecenie; w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru oraz ciężarów związanych z Towarem na Kupującego. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 zdanie 3, przeniesienie na Kupującego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru oraz ciężarów związanych z Towarem następuje wraz upływem terminu odbioru.
 11. W przypadku zmiany terminu dostarczenia albo odbioru Towarów na prośbę Kupującego lub w przypadku naruszenia przez Kupującego w sposób zawiniony obowiązków współdziałania przy odbiorze Towarów skutkującego niemożliwością ich dostarczenia, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w pierwotnie ustalonym terminie, odpowiednio: dostarczenia albo odbioru Towarów, zaś Towary zostaną przechowane przez Sprzedającego lub wybrany przez niego podmiot na koszt i ryzyko Kupującego. W takiej sytuacji, Umowę uznaje się za zrealizowaną, a na Kupującym ciąży obowiązek uiszczenia umówionej ceny zgodnie z Umową. Obowiązkiem Sprzedającego jest udostępnienie Kupującemu dokumentów umożliwiających odebranie Towaru, przy czym Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem ww. dokumentów do czasu pełnej zapłaty za Towar. Sprzedający uprawniony jest do żądania naprawienia powstałej w związku z tym szkody.
 12. Sprzedający nie odbiera od Kupującego opakowania Towaru i innych zabezpieczeń służących do transportu Towaru. Utylizacji opakowania dokonuje Kupujący na własny koszt.
 13. Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia Towaru przy jego otrzymaniu od Dostawcy albo przy odbiorze w magazynie JUMO.  Reklamacje z tytułu uszkodzeń w czasie transportu Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie JUMO, spisując odpowiedni protokół z Dostawcą, zaś kopię protokołu wysłać do Sprzedającego. Widoczne uszkodzenia Towarów Kupujący zobowiązany jest zgłosić Dostawcy natychmiast przy odbiorze przesyłki albo przedstawicielowi JUMO w razie samodzielnego odbioru w magazynie JUMO.

VII. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży (Towaru) do momentu zapłaty przez Kupującego wszystkich należności wynikających z Umowy.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci pełną należność za dostarczony Towar, jednak nie zapłacił w całości innych należności wynikających z jego relacji gospodarczych ze Sprzedającym, Sprzedający zachowuje prawo własności do dostarczonych Towarów do chwili pełnego spłacenia wszelkich takich zaległych wierzytelności z tytułu współpracy handlowej z Kupującym.
 3. W przypadku przetwarzania przez Kupującego Towarów dostarczonych przez Sprzedającego przed nabyciem przez Kupującego ich własności, Sprzedający  staje się właścicielem tak wytworzonych przedmiotów. Jeśli w procesie wykorzystywane są inne materiały stanowiące własność osób trzecich, Sprzedający uzyska prawo współwłasności do powstałych przedmiotów w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej Towaru dostarczonego przez Sprzedającego do wartości fakturowej pozostałych materiałów wykorzystanych przy wytworzeniu przedmiotu.
 4. Kupujący w toku prowadzenia normalnej działalności handlowej ma prawo do swobodnego dysponowania Towarami będącymi własnością Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że Kupujący wywiązuje się regularnie i punktualnie ze swoich zobowiązań w ramach współpracy handlowej ze Sprzedającym. Kupujący już w chwili zawarcia Umowy ze Sprzedającym przenosi na Sprzedającego wszelkie wierzytelności związane ze sprzedażą osobom trzecim Towarów, co do których Sprzedający zastrzega sobie prawo własności; w przypadku, gdy Sprzedający nabędzie prawo współwłasności w wyniku przetwarzania, łączenia lub mieszania, takie przeniesienie na rzecz Sprzedającego nastąpi w stopniu równym stosunkowi wartości fakturowej towaru z zastrzeżeniem prawa własności dostarczonego przez Sprzedającego do wartości Towaru z zastrzeżeniem prawa własności stron trzecich.
 5. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji na temat stanu i zapasów Towarów będących własnością lub współwłasnością Sprzedającego i przeniesionych na Sprzedającego roszczeń . Ponadto, na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do wyraźnego zamieszczenia na opakowaniach towarów będących własnością lub współwłasnością Sprzedającego informacji o prawie własności Sprzedającego i do poinformowania swoich klientów o przeniesieniu roszczeń na Sprzedającego.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedającego o każdym przypadku egzekucji skierowanej do Towaru, oraz innych przypadkach działaniach naruszających własność Sprzedającego, a ponadto podjąć niezbędne działania zaradcze. Wszelkie powstałe w związku z działaniami zaradczymi koszty mające na celu zwolnienie, wydanie lub przywrócenie stanu pierwotnego Towaru objętego zastrzeżonym prawem własności ponosi Kupujący. Powyższe dotyczy również kosztów uzasadnionych postępowań sądowych, o ile kosztów tych nie będzie można wyegzekwować od osoby trzeciej.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

 1. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar, nawet jeśli wykazuje nieistotne, niezakłócające funkcjonowania Towaru wady. Powyższe dotyczy w szczególności Towarów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.
 2. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo a Kupujący to wyłączenie akceptuje.
 3. Gwarancji na Towary, z wyłączeniem tych urządzeń, w których mogą zachodzić procesy starzenia np.: elektrody, sensory, udziela jako gwarant ich producent na warunkach przez siebie określonych, z reguły na okres 12 miesięcy liczonych od daty wystawienia faktury. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu podczas pracy.
 4. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
  1.              nieodpowiedniego i niefachowego użytkowania Towaru,
  2.              wadliwego montażu lub uruchomienia przez Kupującego lub osoby trzecie działające na jego zlecenie,
  3.              błędnej lub niedbałej obsługi,
  4.              nadmiernych obciążeń,
  5.              uszkodzeń mechanicznych i chemicznych,
  6.              niewłaściwej zmiany, bądź naprawy dokonanych bez uprzedniej akceptacji Sprzedającego.
 5. Kupujący wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, jako podmiotu upoważnionego przez producenta (gwaranta) do podejmowania czynności w ramach gwarancji zakupionego u Sprzedającego Towaru. Sprzedający nie jest gwarantem.
 6. Kupujący  wnosi  reklamacje  na  formularzu reklamacji, do którego obowiązany jest załączyć dokument     Deklaracja Dekontaminacji; formularz oraz Deklaracja Dekontaminacji  dostępne są do pobrania   na  stronie  internetowej http://www.jumo.pl/pl_PL/serwis/product-service/serviceformular. Reklamacje składane powinny być dla swej skuteczności drogą  elektroniczną  na  adres:
 7. serwis@jumo.net lub faxem pod numer telefonu: +48 71 339 32 80  Minimalna treść reklamacji powinna obejmować: dane identyfikujące Towar, w tym typ Towaru i numer faktury sprzedaży oraz datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady, a także okoliczności jej ujawnienia.
 8. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu dopiero po wstępnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, za uprzednim poleceniem Sprzedającego. Dostawa Towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub później, ale bez polecenia Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego.
 9. Koszt transportu do Sprzedającego lub wskazanego przez niego podmiotu ponosi Kupujący, zaś koszt transportu zwrotnego do Kupującego ponosi Sprzedający, z tym że w przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami transportu Towaru.
 10. Kupujący jest obowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru w taki sposób, aby Towar był należycie zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem.
 11. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego następuje w terminie 14 dni od dnia jego skutecznego wpływu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Kupującego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest czasem orientacyjnym, który może ulec zmianie, w szczególności w przypadku potrzeby analizy Towaru przez producenta lub podmiot zewnętrzny.
 12. Po upływie terminu Gwarancji bądź w przypadku nie uznania zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedający świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego za oddzielnym wynagrodzeniem.

IX. USŁUGI SERWISOWE

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupujących usługi serwisowe zakupionych u Sprzedającego Towarów (asysta w montażu, usługi naprawcze i konserwacyjne) za odrębnym wynagrodzeniem uzgodnionym przez strony, chyba że co innego wynika z Umowy.
 2. Na wynagrodzenie Sprzedającego z tytułu świadczenia usług serwisowych składa się koszt roboczogodziny serwisanta (faktycznej pracy oraz koszt za czas pozostawania poza siedzibą JUMO) oraz wydatki, w szczególności: koszty części, materiałów, podróży i noclegu.
 3. Usługi serwisowe mogą być świadczone, wedle doświadczenia i technicznej oceny Sprzedającego, w serwisie Sprzedającego lub na miejscu u Kupującego na terytorium RP. Jeżeli serwis ma być przeprowadzony w serwisie Sprzedającego, Kupujący przesyła Sprzedającemu Towar na swój koszt i ryzyko. Po przeprowadzonym serwisie Towar zostaje odesłany do Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku niemożliwości przeprowadzenie usług serwisowych u Kupującego w wystarczająco krótkim czasie, usługa serwisowa może być wykonana w serwisie Sprzedającego.
 4. Niezbędnym warunkiem świadczenia usług serwisowych może być oddanie do dyspozycji Sprzedającego, na koszt Kupującego, odpowiedniej liczby personelu pomocniczego wraz ze sprzętem oraz pomieszczeń o wskazanych przez Sprzedającego parametrach. Na czas świadczenia usług serwisowych u Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia serwisantom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (jeżeli specyfika zakładu Kupującego wymaga specjalnego ubrania ochronnego i urządzeń ochronnych, Kupujący musi je zapewnić). Kupujący odpowiedzialny jest również za podjęcie odpowiednich środków służących ochronie mienia serwisantów.
 5. Towar zostaje zwrócony po serwisie do Kupującego zgodnie z konfiguracją seryjną, chyba że Kupujący wskaże na dokonane zmiany ustawień urządzenia. W takim przypadku Sprzedający postara się przywrócić poprzednie ustawienia Towaru. Sprzedający nie może zagwarantować przywrócenia wszystkich ustawień zgodnie z oczekiwaniami Kupującego, stąd Kupujący jest zobowiązany zweryfikować konfigurację urządzenia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy konfiguracyjne.

X. PRAWA DO OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 1. W związku z Umową, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w tym praw autorskich, licencji, prawa do patentów, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Towarami. Jeżeli Towary co najmniej w części stanowią oprogramowanie, Kupujący nabywa jedynie licencję niewyłączną na korzystanie z oprogramowania w zakresie opisanym w Umowie lub „Klauzulach uzupełniających do OWS”.
 2. Kupujący:
  1.  nie zmieni, nie dokona adaptacji, nie przetłumaczy ani nie stworzy żadnego opracowania jakiegokolwiek oprogramowania wbudowanego w Towar  lub dostarczanego przez Sprzedającego łącznie z Towarem, chyba że działania takie są dozwolone z mocy prawa w zakresie rozwoju programów na podstawie analizy oprogramowania i usuwania błędów;
  2.  nie dokona cesji, nie podnajmie, nie wyleasinguje, nie wynajmie, nie pożyczy, nie zbędzie (albo nie przeniesie), nie ujawni ani w żaden inny sposób nie udostępni tego oprogramowania;
  3.  nie połączy ani nie włączy tego oprogramowania do żadnego innego oprogramowania ani (d) nie dokona montażu na podstawie analizy struktury oprogramowania, nie dokona dekompilacji, nie dokona demontażu ani nie podejmie żadnych innych działań w celu uzyskania kodu źródłowego dla danego oprogramowania bez pisemnego upoważnienia Sprzedającego, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kupujący powieli, bez dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji, wszelkie legendy zastrzeżonych praw własności intelektualnej Sprzedającego lub jego podmiotów powiązanych lub osób trzecich w każdym oprogramowaniu lub dokumentacji dostarczanym przez Sprzedającego. Możliwe jest, że będą obowiązywały warunki licencji osób trzecich.

XI. PRÓBKI I WZORY

 1. Wobec braku odmiennych ustaleń stron, próbki lub wzory dostarcza się odpłatnie. Cechy wzorów i próbek są wiążące przy realizacji Umowy tylko w przypadku, gdy zostały one wyraźnie ustalone przez strony jako wiążące cechy dla Towaru.

XII. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI.

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Kupującemu, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i ich układ oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z ich treścią, należą do Sprzedającego lub podmiotów, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi oraz prawem własności przemysłowej. W szczególności ani OWS, ani Umowa nie stanowią podstawy do przeniesienia praw / udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, chyba że co innego wynika z Umowy lub OWS.
 2. Kupujący zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa JUMO, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w szczególności do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących JUMO bez uprzedniej zgody wyrażonej przez JUMO na piśmie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności wyceny JUMO przekazane Kupującemu, załączniki do wycen  i Potwierdzenia zamówień, a ponadto wszelkie okoliczności i informacje dotyczące warunków współpracy. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po wygaśnięciu / rozwiązaniu Umowy. Kupujący zobowiązuje się do zachowania należytej ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa JUMO.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy przypadków, gdy ujawnienie informacji nim objętych wymagane jest na podstawie przepisów prawa lub wynika z Umowy, albo gdy strony ujawniają je swoim audytorom, doradcom prawnym, podwykonawcom działającym w celu wykonania niniejszej Umowy czy ubezpieczycielom, pod warunkiem, że te podmioty zobowiązane są do zachowania poufności co najmniej w takim zakresie, jaki wynika z niniejszych OWS.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku kilku wersji językowych OWS, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.
 2. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego oraz osób, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, w najszerszym dopuszczalnie prawem zakresie. Sprzedający  ponosi jedynie odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną wskutek winy umyślnej i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W razie zaistnienia podstaw odpowiedzialności Sprzedającego w związku z Umową, Sprzedający odpowiada maksymalnie do wartości zakupionego na podstawie Umowy Towaru.
 3. Cesja praw i/lub obowiązków Kupującego wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia dla wszystkich przypadków dostarczania Towarów, włącznie z dostawami zwrotnymi, jest siedziba Sprzedającego, chyba że strony postanowiły inaczej.
 5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z Umową jest sąd właściwy według  siedziby Sprzedającego albo – zgodnie z wyborem Sprzedającego – według ogólnej właściwości miejscowej.
 6. Umowa oraz zobowiązania wynikające lub powstałe w związku z Umową, podlegają prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG).
 7. Jeżeli strona Umowy w ramach Umowy będzie przetwarzać dane osobowe, uwzględni przy tym postanowienia ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i inne przepisy o ochronie danych osobowych, włączając w to ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) Nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.), i uzgodni z drugą stroną Umowy konieczne środki ochrony danych oraz umożliwi mu możliwość weryfikacji tego, czy dotrzymano uzgodnionych ustaleń.
 8. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS lub Umowy będą całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie będzie miało to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień umowy. W tym wypadku, strony Umowy zobowiązują się zastąpić z mocą wsteczną postanowienie w całości lub częściowo nieważne lub bezskuteczne postanowieniem nowym, które z ekonomicznego i finansowego punktu widzenia w sposób prawnie dopuszczalny najbliżej odpowiada postanowieniu nieważnemu lub  bezskutecznemu.
 9. Dopuszcza się korzystanie przez Sprzedającego z podwykonawców przy realizacji jego obowiązków wynikających z Umowy lub OWS.
 10. Wszystkie obowiązki przewidziane w Umowie lub niniejszych OWS, które z natury rzeczy rozciągają się w czasie po zakończeniu obowiązywania Umowy, pozostają w mocy również po tym zakończeniu, w szczególności wszystkie obowiązki finansowe, które jedna strona Umowy musi wypełnić na rzeczy drugiej strony Umowy.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących dokumentu, oświadczenia lub działania Kupującego, nie oznacza to nigdy rezygnacji ze skorzystania z uprawnień przysługujących Sprzedawcy.
 12. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli ze względu na siłę wyższą, na którą nie ma wpływu, nie zrealizuje swoich obowiązków w terminie lub w inny sposób naruszy swoje zobowiązanie wynikające z Umowy. Przez siłę wyższą strony rozumieją między innymi katastrofy naturalne, przestoje w działalności gospodarczej, katastrofy uzależnione od technologii, epidemie, wady materiałowe, strajki, blokady, korki uliczne, interwencje państwowe, przekroczenia terminu dla dostaw lub przeszkody w dostawach po stronie kontrahentów lub też niemożliwość skorzystania z siły roboczej lub surowców z powszechnie używanych sieci. Jeżeli wykonanie Umowy opóźni się z tych powodów o więcej niż 30 dni, każda ze stron jest uprawniona – bez zachowania roszczenia o odszkodowanie wobec drugiej strony – do pisemnego wypowiedzenia Umowy w zakresie Towarów, których dotyczy wspomniane opóźnienie związane z zaistnieniem siły wyższej.

 

 

KLAUZULE UZUPEŁNIAJĄCE DO OWS „JUMO” Sp. z o.o. – przekazanie oprogramowania dla automatyki przemysłowej –

Kliknij w link, aby pobrać klauzule w formacie PDF:
JUMO Klauzule Uzupełniające OWS 2019 do pobrania cz. 1

I. PRZEDMIOT KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH

 1. Niniejsze klauzule uzupełniające („Klauzule uzupełniające”) służą uzupełnieniu i zmianom „Ogólnych Warunków Sprzedaży „JUMO” Sp. z o.o. (dalej „OWS”) w zakresie zasad i warunków korzystania z: I) oprogramowania standardowego, (II) oprogramowania inżynieryjnego, (III) oprogramowania wykonawczego (runtime) i/lub (IV) oprogramowania wbudowanego (embedded)  („Oprogramowanie”), które może być przekazywane Kupującemu jako część Towaru lub samodzielnie. Prawa autorskie do Oprogramowania przysługują JUMO GmbH&Co. KG z siedzibą w Fuldzie, Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Niemcy, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Fuldzie pod numerem HRA 302. Zasady i warunki korzystania z Oprogramowania oraz inne kwestie objęte niniejszymi Klauzulami uzupełniającymi podlegają prawu niemieckiemu. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG).
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Klauzul uzupełniających, a treścią Ogólnych Warunków Sprzedaży „JUMO”, pierwszeństwo mają Klauzule uzupełniające. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Klauzul uzupełniających a treścią Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 3. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszych Klauzulach uzupełniających mają znaczenie określone w OWS. „Urządzenie” oznacza Towar, na którym zainstalowano Oprogramowanie. „JUMO Niemcy” oznacza JUMO GmbH&Co. KG z siedzibą w Fuldzie, Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Niemcy, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Fuldzie pod numerem HRA 302.
 4. Niniejsze Klauzule uzupełniające ani OWS nie zobowiązują JUMO, ani JUMO Niemcy do świadczenia usług serwisowych dla  Oprogramowania. Usługi te mogą być świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez JUMO z Kupującym.
 5. Oprogramowanie może zawierać komponenty oprogramowania open source, o czym niniejszym informuje się Kupującego.
 6. Oprogramowanie może zawierać komponenty oprogramowania podmiotów trzecich, o czym niniejszym informuje się Kupującego.
 7. Oprogramowanie może zawierać komponenty oprogramowania Kupującego. W tym wypadku – niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych klauzul uzupełniających – wszelkie roszczenia związane z wadami i odpowiedzialnością wobec Kupującego w odniesieniu do tych komponentów oprogramowania Kupującego są wykluczone.
 8. Przez oprogramowanie standardowe strony rozumieją oprogramowanie, które zostało w całości bądź częściowo stworzone przez JUMO Niemcy i może funkcjonować w ramach różnych urządzeń (hardware).
 9. Przez oprogramowanie inżynieryjne strony rozumieją oprogramowanie przeznaczone dla inżynierii, jak np. do projektowania, programowania, parametrowania, testowania lub uruchamiania, które zostało w całości bądź częściowo stworzone przez JUMO Niemcy.
 10. Przez oprogramowanie wykonawcze (runtime), strony rozumieją oprogramowanie służące funkcjonowaniu urządzeń i maszyn, np. systemy operacyjne, systemy podstawowe, rozszerzenia systemowe bądź sterowniki, które zostały w całości bądź częściowo stworzone przez JUMO Niemcy.
 11. Przez oprogramowanie wbudowane (embedded) strony rozumieją oprogramowanie sprzętowe (firmware), które zostało w całości bądź częściowo stworzone przez JUMO Niemcy i może funkcjonować tylko w ramach określonych urządzeń (hardware).
 12. Przez oprogramowanie open source strony rozumieją oprogramowanie, którego kod źródłowy jest publiczny i może być ujawniany, zmieniany i wykorzystywany przez osoby trzecie zgodnie z warunkami licencyjnymi oprogramowania open source.
 13. Przez oprogramowanie podmiotów trzecich strony rozumieją oprogramowanie, które zostało stworzone przez producenta będącego osobą trzecią, i które zostało Kupującemu przekazane lub udostępnione na podstawie dalszej licencji przez JUMO Niemcy.
 14. Przez oprogramowanie demonstracyjne strony rozumieją wersje testowe oprogramowania, które zostały udostępnione Kupującemu przez JUMO Niemcy wyłącznie w celach prezentacyjnych lub próbnych, nieodpłatnie, w sposób ograniczony czasowo oraz technicznie-użytkowo.

II. DOKUMENTACJA

 1. Dokumentacja Oprogramowania nie stanowi jego części, chyba że co innego wynika z Umowy. Dokumentacja może zostać nabyta przez Kupującego wraz z Oprogramowanie lub później.

III. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I RODZAJE LICENCJI

 1. O ile strony wyraźnie nie postanowiły inaczej w formie pisemnej, prawa własności przemysłowej na oprogramowaniu – bez uszczerbku dla postanowień punktu X i XI – pozostają w pełnym zakresie przy JUMO Niemcy.
 2. O ile strony wyraźnie nie postanowiły inaczej w formie pisemnej, i bez uszczerbku dla postanowień punktu X i XI, Kupującemu przyznaje się w drodze szczegółowych postanowień Umowy:
  • przy oprogramowaniu standardowym – licencję pojedynczą zgodnie z punktem IV, licencję wielokrotną lub licencję sieciową zgodnie z punktem V, lub licencję nieograniczoną zgodnie z punktem VI;
  • przy oprogramowaniu inżynieryjnym – licencję pojedynczą zgodnie z punktem IV, licencję wielokrotną lub licencję sieciową zgodnie z punktem V, lub licencję nieograniczoną zgodnie z punktem VI, w każdym przypadku przy zachowaniu postanowień punktu VIII;
  • przy oprogramowaniu wykonawczym – licencję pojedynczą zgodnie z punktem IV, licencję wielokrotną lub licencję sieciową zgodnie z punktem V, lub licencję nieograniczoną zgodnie z punktem VI, w każdym przypadku przy zachowaniu postanowień punktu IX;
  • przy oprogramowaniu wbudowanym – licencję pojedynczą zgodnie z punktem IV.

IV. LICENCJA POJEDYNCZA

 1. JUMO Niemcy przyznaje Kupującemu czasowo nieograniczone i niewyłączne prawo do korzystania z Oprogramowania na zakupionym Urządzeniu. Każde Oprogramowanie przekazane Kupującemu może być używane równocześnie tylko na jednym Urządzeniu (licencja pojedyncza). W przypadku, gdy na jedno urządzenie przypada kilka stanowisk  pracy, gdzie oprogramowanie może być używane samodzielnie, pojedyncza licencja obejmuje tylko jedno stanowisko  pracy.
 2. Kupujący może wykonać kopię oprogramowania, które może być wykorzystywane wyłącznie do celów zabezpieczających (tworzenie kopii zapasowych). W pozostałym zakresie Kupujący może kopiować Oprogramowanie w ramach licencji wielokrotnej do ilości posiadanych licencji lub licencji nieograniczonej.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany, tłumaczenia lub wydzielania Oprogramowania lub jego części, łączenia Oprogramowania z innymi programami lub wytwarzania na jego podstawie własnego oprogramowania.
 4. Kupujący nie może usuwać alfanumerycznych lub innych identyfikatorów nośników danych i zobowiązany jest przenosić je niezmienione na kopie zapasowe.
 5. Kupujący zobowiązuje się do (i) przechowywać Oprogramowanie wraz z dokumentacją z należytą starannością, w celu wykluczenia nadużyć, oraz (ii) utrzymywać Oprogramowanie w poufności przed osobami trzecimi, a także odpowiednio zobowiązać współpracowników, którzy otrzymują dostęp do Oprogramowania, do zachowania poufności oraz dotrzymania obowiązków dotyczących ograniczeń w korzystaniu.
 6. JUMO Niemcy przyznaje Kupującemu odwołalne prawo do przekazywania przyznanego prawa do korzystania z Oprogramowania osobom trzecim. W przypadku, gdy Kupujący nabył Oprogramowanie wraz z Urządzeniem, może je przekazać osobom trzecim tylko i wyłącznie z tym Urządzeniem. Kupujący musi zawrzeć pisemne porozumienie z osobą trzecią, według którego osoba trzecia podporządkowuje się zobowiązaniom wynikającym z niniejszych Klauzul uzupełniających. Jeżeli Kupujący przekaże Oprogramowanie osobie trzeciej, staje się odpowiedzialny za przestrzeganie ewentualnych wymogów i zwalnia w tym względzie od zobowiązań JUMO i/lub JUMO Niemcy.

V. LICENCJA WIELOKROTNA

 1. W celu używania oprogramowania na kilku urządzeniach lub na kilku stanowiskach  pracy równocześnie Kupujący potrzebuje licencji wielokrotnej. Wymogiem licencji wielokrotnej jest przyznanie licencji pojedynczej wraz z pisemnym potwierdzeniem JUMO Niemcy liczby dopuszczalnych kopii, które Kupujący może sporządzić z oprogramowania przekazanego z licencją pojedynczą.
 2. W ramach licencji wielokrotnej Kupujący ma zwykłe, niewyłączne i przypisane do jednej osoby (nieprzenoszalne) prawo sporządzenia wymienionej w pisemnym potwierdzeniu liczby kopii Oprogramowania, jak również prawo do korzystania ze sporządzonych kopii zgodnie z uregulowaniami licencji pojedynczej w punkcie IV powyżej, jak i przekazania ich do korzystania przez osoby trzecie.
 3. Korzystanie z Oprogramowania w sieciach na kilku stanowiskach pracy jest uważane za równorzędne z korzystaniem na kilku Urządzeniach równocześnie, gdy nie zostaje przy tym sporządzona kopia oprogramowania (licencja sieciowa). Uregulowania odnoszące się do licencji wielokrotnych obowiązują odpowiednio dla licencji sieciowych. Liczba dopuszczalnych stanowisk pracy odpowiada przy tym liczbie dopuszczalnych kopii.
 4. Kupujący będzie przestrzegał wskazówek JUMO i JUMO Niemcy dotyczących wykonywania praw licencyjnych. Kupujący zobowiązany jest do prowadzenia zapisu miejsc, w którym znajdują się wszystkie kopie i do przedłożenia ich do wglądu na żądanie JUMO. Kupujący zobowiązany jest przenosić alfanumeryczne lub inne identyfikatory nośników danych niezmienione na wszystkie kopie zapasowe.

VI. LICENCJA NIEOGRANICZONA

 1. W celu używania oprogramowania na nieokreślonej liczbie Urządzeń lub na nieokreślonej liczbie stanowisk pracy, Kupujący potrzebuje licencji nieograniczonej. Wymogiem licencji nieograniczonej jest przyznanie licencji pojedynczej wraz z pisemnym potwierdzeniem JUMO Niemcy co do przyznania licencji nieograniczonej.
 2. W ramach licencji nieograniczonej Kupujący ma czasowo nieograniczone, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo sporządzenia nieograniczonej liczby kopii Oprogramowania, jak również prawo do korzystania ze sporządzonych kopii zgodnie z uregulowaniami licencji pojedynczej jak i przekazania ich do korzystania osobom trzecim.
 3. Kupujący będzie przestrzegał wskazówek dotyczących kopiowania przekazanych mu przez JUMO / JUMO Niemcy wraz z licencją nieograniczoną. Kupujący zobowiązany jest do prowadzenia zapisu miejsc, w którym znajdują się wszystkie kopie i do przedłożenia ich do wglądu na żądanie JUMO lub JUMO Niemcy. Kupujący zobowiązany jest przenosić alfanumeryczne lub inne identyfikatory nośników danych niezmienione na wszystkie kopie zapasowe.

VII. OPROGRAMOWANIE DEMONSTRACYJNE

 1. Oprogramowanie demonstracyjne zostaje przyznane do użytkowania ograniczonego w zakresie czasowym i użytkowo-technicznym zgodnie z postanowieniami licencji oprogramowania demonstracyjnego. Wykorzystanie oprogramowania demonstracyjnego lub testowego poza wyznaczonymi ramami czasowymi i użytkowo-technicznymi jest niedopuszczalne.
 2. O ile jest to prawnie dopuszczalne, jakakolwiek rękojmia JUMO Niemcy i JUMO jest wyłączona w przypadku oprogramowania demonstracyjnego, za wyjątkiem podstępnego zatajenia wady, w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku naruszenia obowiązków (umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo) przez JUMO Niemcy.

VIII. OPROGRAMOWANIE INŻYNIERYJNE

 1. Kupujący ma prawo do bezlicencyjnego powielania, używania, oraz przekazywania osobom trzecim do użytku własnych programów lub plików (zwanych „aplikacjami klienckimi”), które stworzył przy użyciu oprogramowania inżynieryjnego.
 2. Jeżeli w ramach zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania oprogramowania inżynieryjnego jego elementy trafią do aplikacji klienckich, uprawnienie do bezlicencyjnego powielania obowiązuje również w stosunku do tych części oprogramowania inżynieryjnego. W innym zakresie Kupujący nie jest uprawniony do wyodrębniania elementów oprogramowania inżynieryjnego.
 3. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień OWS o innym brzmieniu, wszelkie roszczenia Kupującemu wynikające z wad oraz z odpowiedzialności wobec JUMO Niemcy i JUMO w stosunku do tych aplikacji klienckich są niniejszym jednoznacznie wyłączone.

IX. OPROGRAMOWANIE WYKONAWCZE (RUNTIME)

 1. Jeżeli Kupujący włącza aplikacje klienckie – w szczególności przy pomocy oprogramowania inżynieryjnego – w oprogramowanie wykonawcze, Kupujący przed każdą instalacją lub innym powieleniem swoich aplikacji klienckich, które zawierają oprogramowanie wykonawcze lub jego elementy, albo które łączy z egzemplarzem swoich aplikacji klienckich, musi nabyć licencję do oprogramowania wykonawczego zgodnie z przewidywanym sposobem jego wykorzystania na podstawie ówcześnie obowiązującego katalogu JUMO Niemcy.
 2. Jeżeli Kupujący przekaże wspomniane aplikacje klienckie osobom trzecim do używania, to w stosunku do połączonego z nimi oprogramowania wykonawczego obowiązują następujące zasady: Kupujący zaprzestanie w całości użytkowania oprogramowania, usunie wszelkie zainstalowane kopie oprogramowania ze swoich urządzeń i instancji, usunie wszystkie kopie z innych nośników danych lub na życzenie JUMO Niemcy je mu zwróci, o ile Kupujący nie jest zgodnie z prawem zobowiązany do dalszego ich przechowywania. Jakiekolwiek używanie tak przechowywanych kopii jest zabronione.
 3. Niniejszy punkt nie przyznaje prawa do ekstrakcji elementów z oprogramowania wykonawczego.
 4. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień OWS o innym brzmieniu, wszelkie roszczenia Kupującego wynikające z wad oraz z odpowiedzialności wobec JUMO Niemcy i Jumo w stosunku do tych aplikacji klienckich są niniejszym jednoznacznie wyłączone.

X. OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE

 1. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień OWS o innym brzmieniu, niniejszy punkt X obowiązuje zawsze, o ile Kupującemu zostaje przekazane oprogramowanie open source lub oprogramowanie zawierające elementy oprogramowania open source, przy czym niniejszy punkt X dotyczy wtedy wyłącznie tych elementów open source.
 2. W odniesieniu do oprogramowania open source i ewentualnie oprogramowania wywodzącego się z oprogramowania open source obowiązują warunki licencyjne, którym podlega oprogramowanie open source, i zawsze w pierwszej kolejności. JUMO Niemcy poinformuje Kupującego o wykorzystaniu oprogramowania open source oraz udostępni mu odpowiednie warunki licencyjne.
 3. Kupujący zwalnia JUMO Niemcy i JUMO od wszelkich roszczeń, kosztów/nakładów, które powstaną u Kupującego w związku z wdrożeniem oprogramowania open source, o ile warunki licencyjne oprogramowania open source tego nie zabraniają.
 4. Oprogramowanie open source może być wykorzystywane, rozpowszechniane, powielane i modyfikowane przez Kupującego i/lub klienta końcowego wyłącznie zgodnie z warunkami licencji open source. O ile warunki licencyjne oprogramowania open source nie przewidują nic innego, powstaje wtedy bezpośredni stosunek umowny i licencyjny pomiędzy (i) Kupującym i/lub klientem końcowym z jednej strony, a (ii) pierwotnym licencjodawcą oprogramowania open source z drugiej strony.
 5. Kupującemu jest z całą surowością zabronione wkomponowywanie w jakiekolwiek formie oprogramowania stworzonego przez JUMO Niemcy lub oprogramowania podmiotów trzecich nie będącego oprogramowaniem open source, w oprogramowanie open source oraz oprogramowanie wywodzące się z oprogramowania open source, bez uprzedniej wyraźnej zgody JUMO Niemcy.
 6. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień OWS o innym brzmieniu, jednakże bez uszczerbku dla postanowień warunków licencyjnych o innym brzmieniu, wszelkie roszczenia Kupującego wynikające z wad oraz z odpowiedzialności wobec JUMO Niemcy i JUMO w stosunku do oprogramowania open source i oprogramowania wywodzącego się z oprogramowania open source są niniejszym jednoznacznie wyłączone.

XI. OPROGRAMOWANIE PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień OWS o innym brzmieniu, niniejszy punkt XI obowiązuje zawsze, o ile Kupującemu zostaje przekazane oprogramowanie podmiotów trzecich.
 2. W odniesieniu do oprogramowania podmiotów trzecich i ewentualnie oprogramowania wywodzącego się z oprogramowania podmiotów trzecich obowiązują warunki licencyjne, którym podlega to oprogramowanie, w pierwszej kolejności.
 3. JUMO Niemcy poinformuje Kupującego w dokumentacji umownej o istnieniu i warunkach licencyjnych przekazywanego oprogramowania podmiotów trzecich oraz udostępni mu warunki licencyjne podmiotów trzecich.
 4. Kupujący przenosi na JUMO Niemcy wszelkie przenoszalne roszczenia z rękojmi, gwarancji, roszczenia odszkodowawcze i dotyczące odpowiedzialności, które producent oprogramowania podmiotów trzecich przyznaje Kupującemu.
 5. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień OWS o innym brzmieniu i bez uszczerbku wobec postanowienia punktu XI ust. 4., wszelkie roszczenia Kupującego wynikające z wad oraz z odpowiedzialności wobec JUMO Niemcy i JUMO w stosunku do oprogramowania podmiotów trzecich i oprogramowania wywodzącego się z oprogramowania podmiotów trzecich są niniejszym jednoznacznie wyłączone.

XII. WYNAGRODZENIE, OKRES OBOWIĄZYWANIA, WYPOWIEDZENIE

 1. Wynagrodzenie, okres obowiązywania licencji oraz jej rodzaj są uregulowane w Umowie.
 2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia z góry.
 3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień między stronami, licencja pojedyncza, o której mowa w punkcie IV, licencja wielokrotna, o której mowa w punkcie V oraz licencja nieograniczona, o której mowa w punkcie VI, zostają przyznane na czas nieoznaczony.

XIII. WSPARCIE TECHNICZNE I KONSERWACJA

 1. Jakiekolwiek wsparcie w odniesieniu do Oprogramowania, niezależnie od tego, czy są to zapobiegawcze czy naprawcze przeglądy Oprogramowania, uprawnienie do łatek, aktualizacji lub upgrade’ów, musi zostać uregulowane odrębnie na podstawie umowy dotyczącej wsparcia technicznego i konserwacji.
 2. O ile strony Umowy nie zawarły umowy dotyczącej wsparcia technicznego i konserwacji, za świadczone przez JUMO usługi (konsultacje, tworzenie oprogramowania, itp.) przysługuje wynagrodzenie godzinowe.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Oprogramowanie, na które Kupujący otrzymuje licencję, jest Kupującemu w pełni znane.
 2. Roszczenia związane z żądaniem zwrotu szkód wszelkiego rodzaju – niezależnie od ich powodów czy przyczyn prawnych, a nawet takie, które nie powstały na oprogramowaniu – są uzasadnione tylko: 
  • w razie umyślnego niedopełnienia obowiązku przez JUMO Niemcy;
  • w razie rażącego niedbalstwa w zakresie naruszenia obowiązku przez JUMO Niemcy lub w przypadku świadomego działania, jak również rażącego niedbalstwa JUMO lub innej osoby, za pomocą której JUMO Niemcy wykonuje swoje zobowiązania;
  • w razie zawinionego zagrożenia życia, pogorszenia stanu zdrowia lub uszkodzenia ciała, spowodowanego przez JUMO Niemcy lub JUMO lub innej osoby, za pomocą której JUMO Niemcy wykonuje swoje zobowiązania;
  • w razie zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umowy licencyjnej, o ile osiągnięcie jednoznacznie określonych celów umowy jest zagrożone;
  • w przypadkach, w których zgodnie prawem niemieckim (niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczne -Produkthaftungsgesetz) w razie wad na przedmiocie dostawy odpowiada się za szkody na osobie lub szkody rzeczowe na przedmiotach używanych prywatnie;
  • w razie wad, które zostały podstępnie zatajone lub których nieobecność zagwarantowało JUMO Niemcy.
 3. Odpowiedzialność JUMO Niemcy za szkody jest w każdym razie ograniczona do wysokości przewidywalnej szkody.
 4. W pozostałym zakresie, dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.  

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Oprogramowanie, które jest wadliwe w taki sposób, że jest możliwe wykazanie tej wadliwości, zostanie nieodpłatnie ulepszone lub dostarczone na nowo według uznania JUMO Niemcy. Stwierdzenie takich wad należy niezwłocznie zgłosić JUMO Niemcy za pośrednictwem JUMO,  w formie pisemnej i szczegółowo.
 2. JUMO Niemcy nie odpowiada za szkody lub wady powstałe z następujących powodów:
  • naturalne zużycie;
  • nieodpowiednie lub niefachowe użytkowanie;
  • niewłaściwe zmiany bądź naprawy, które nastąpiły bez uprzedniej akceptacji JUMO Niemcy;
  • wadliwy montaż względnie uruchomienie przez Kupującego lub osoby trzecie;
  • w przypadku błędnej lub niedbałej obsługi, w szczególności zważywszy na posiadaną instrukcję obsługi;
  • w przypadku nadmiernych obciążeń;
  • w razie stosowania nieodpowiednich środków produkcji i surowców zastępczych;
  • przy połączeniu przedmiotu dostawy z innym towarem, o ile to połączenie nie zostało uprzednio wyraźnie zatwierdzone przez JUMO Niemcy, a szkoda lub wada oprogramowanie wywodzi się z tego połączenia.
 3. W celu dokonania wszystkich napraw i dostaw zastępczych, które JUMO Niemcy uzna za słuszne, Kupujący, po porozumieniu się z JUMO Niemcy, musi mu stworzyć możliwość naprawy i zapewnić mu na to niezbędny czas. Tylko w nagłych przypadkach narażenia bezpieczeństwa działania, o których JUMO Niemcy natychmiast ma zostać powiadomione, lub kiedy JUMO Niemcy opóźnia się z usunięciem wady, Kupujący ma prawo usunąć wady samodzielnie lub poprzez osoby trzecie i żądać od JUMO Niemcy odpowiedniego i rozsądnego zwrotu kosztów.
 4. JUMO Niemcy ponosi te koszty, które powstały bezpośrednio w rezultacie naprawy lub dostawy zastępczej, oraz które są bezwzględnie konieczne w ustawowym zakresie, pod warunkiem, że reklamację należy uznać za zasadną i jest ona poparta dowodami.
 5. Jeżeli naprawa się nie powiedzie, Kupujący może odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.
 6. O ile nic innego nie zostało uzgodnione, JUMO Niemcy jest obowiązane do dostaw wolnych od praw ochronnych i praw autorskich osób trzecich jedynie w Niemczech oraz w Polsce. Jeżeli mimo to doszło do naruszenia praw ochronnych, JUMO Niemcy postara się o prawo korzystania od osób trzecich albo tak zmodyfikuje oprogramowanie, iż nie będzie ono już więcej powodował naruszenia praw ochronnych. Jeżeli jest to dla JUMO Niemcy niemożliwe na odpowiednich i racjonalnych warunkach, zarówno JUMO Niemcy jak i Kupujący mają prawo do odstąpienia od umowy.
 7. W pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia wad prawnych obowiązują odpowiednio postanowienia pkt. XIV i XV niniejszych Klauzul, przy czym roszczenia Kupującego mogą być rozpatrywane tylko wtedy, jeżeli Kupujący niezwłocznie poinformował JUMO Niemcy pisemnie o ewentualnych roszczeniach osób trzecich, Kupujący nie uznaje ani pośrednio ani bezpośrednio stwierdzonego naruszenia, gdy JUMO Niemcy bez żadnych zastrzeżeń zachowuje wszystkie możliwości obrony przed roszczeniami, kiedy naruszenie prawa nie polega na zmianie przedmiotu dostawy przez Kupującego lub na korzystaniu z niego w sposób niezgodny z umową lub wystąpienie wady prawnej nie jest wynikiem polecenia Kupującego.
 8. Dalsze żądania dotyczące rekompensaty szkód wszelkiego rodzaju, w tym także takich szkód, które nie powstały na przedmiocie dostawy, są uzasadnione tylko zgodnie z pkt XIV niniejszych Klauzul.

XVI. AUDYT OPROGRAMOWANIA

 1. JUMO Niemcy lub JUMO jest uprawnione do weryfikacji wykorzystywania oprogramowania przez Kupującego („audyt”), pod warunkiem, że zapowie się Kupującemu weryfikację z trzydziestodniowym wyprzedzeniem na piśmie.
 2. Audyt odbywa się w zwykłych godzinach pracy Kupującego, najczęściej raz w roku, maksymalnie podczas dwóch dni roboczych, audytorzy mogą zostać zakwestionowani przez Kupującego z rozsądnych powodów, wszelkie tajemnice zakładu i przedsiębiorstwa Kupującego zostaną zachowane, wszelkie dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z ustawowymi obowiązkami, wyniki audytu będą traktowane poufnie, a audytujący ograniczy konsekwencje audytu dla działalności zakładu Kupującego do niezbędnego minimum.
 3. Kupujący zobowiązuje się być pomocnym podczas audytu, w proporcjonalnym zakresie wspierać audytującego, oraz zapewnić mu wystarczający dostęp do informacji.
 4. Oprócz tego Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ewentualnie niedopłaconego wynagrodzenia w terminie trzydziestu dni po pisemnym wezwaniu.
 5. Jeżeli płatność nie nastąpi, licencjodawca jest uprawniony do nadzwyczajnego wypowiedzenia licencji oraz nadzwyczajnego wypowiedzenia odpowiedniej umowy z winy Kupującego.
 6. Kupujący zgadza się na to, że JUMO Niemcy ani JUMO nie odpowiada za koszty, które powstaną po stronie Kupującego w związku z audytem.

 

 

KLAUZULE UZUPEŁNIAJĄCE DO OWS „JUMO” Sp. z o.o. – tworzenie oprogramowania dla automatyki przemysłowej –


Kliknij w link, aby pobrać klauzule w formacie PDF:
JUMO Klauzule Uzupełniające OWS 2019 do pobrania cz. 2

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejsze klauzule uzupełniające („Klauzule uzupełniające”) służą uzupełnieniu i zmianom „Ogólnych Warunków Sprzedaży „JUMO” Sp. z o.o. (dalej „OWS”) i obowiązują zawsze wtedy, gdy Umowa, w całości lub częściowo, ma za przedmiot planowanie i tworzenie oprogramowania przez JUMO na rzecz Kupującego.
 2. Niniejsze klauzule uzupełniające odnoszą się tylko i wyłącznie do planowania, tworzenia i dostawy oprogramowania przez JUMO na rzecz Kupującego.
 3. Wszystkie definicje, które są zawarte w OWS i w innych klauzulach uzupełniających znajdujących zastosowanie, obowiązują w ramach niniejszych klauzul.
 4. Niniejsze Klauzule uzupełniające uzupełniają postanowienia OWS. W przypadku sprzeczności między klauzulą uzupełniającą i postanowieniem OWS, decydujące jest postanowienie zawarte w Klauzulach uzupełniających. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Klauzul uzupełniających a treścią Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

II. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Kupujący może powierzyć JUMO planowanie i stworzenie (i) oprogramowania standardowego, (ii) oprogramowania inżynieryjnego (engineering), (iii) oprogramowania wykonawczego (runtime) i/lub (iv) oprogramowania wbudowanego (embedded) (łącznie zwanego „Oprogramowaniem”).
 2. Oprogramowanie może zawierać komponenty oprogramowania open source, o czym JUMO informuje Kupującego w fazie planowania lub, jeżeli okaże się to dopiero na późniejszym etapie, w fazie tworzenia.
 3. Oprogramowanie może zawierać komponenty oprogramowania podmiotów trzecich, o czym JUMO informuje Kupującego w fazie planowania lub, jeżeli okaże się to dopiero na późniejszym etapie, w fazie tworzenia.
 4. Oprogramowanie może zawierać komponenty oprogramowania klienta (Kupującego). W tym wypadku – niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Klauzul uzupełniających – wszelkie roszczenia związane z wadami i odpowiedzialnością JUMO wobec Kupującego w odniesieniu do tych komponentów oprogramowania klienta są wykluczone.

III. PLANOWANIE

 1. Kupujący wykorzystuje usługi JUMO podczas fazy planowania w celu podjęcia niezbędnych przygotowań do obróbki danych oraz stworzenia oprogramowania. Celem świadczonej przez JUMO usługi w zakresie planowania jest uzgodnienie wszelkich istotnych założeń w ścisłej współpracy z Kupującym, na bazie faktów ustalonych podczas fazy planowania, niezależnie od tego, czy nastąpi to w ramach formalnej specyfikacji technicznej, czy też w jakiejkolwiek innej formalnej bądź nieformalnej formie („Porozumienie co do założeń”). Porozumienie co do założeń, w następstwie jego zawarcia, stanowi podstawę do stworzenia oprogramowania.
 2. Kupujący udziela JUMO w fazie planowania koniecznych informacji o bieżącym stanie przewidywanych obszarów zastosowania, o społeczno-politycznych oraz proceduralno-technicznych celach i priorytetach oraz o wszystkich innych wytycznych z jego strony w zakresie opracowania Porozumienia co do założeń. W tym celu, pomiędzy usługami świadczonymi przez JUMO oraz życzeniami, rekomendacjami i wytycznymi Kupującego następuje bezpośrednia i ścisła koordynacja. Z tego względu, Kupujący jest w pełni włączony w fazę planowania i otrzymuje tym samym możliwość wpływu na Porozumienie co do założeń w takim zakresie, w jakim sobie tego życzy.
 3. Jeżeli JUMO w fazie planowania rozpozna, że przewidziana konfiguracja musi zostać zmodyfikowana w związku z wypracowanymi w międzyczasie faktami, wymaganiami lub właściwościami oprogramowania, JUMO poinformuje o tym Kupującego w odpowiednim czasie oraz złoży mu alternatywne propozycje. Kupujący niezwłocznie podejmie decyzję co do ewentualnych zmian, które wynikają z takich propozycji oraz z treści Porozumienia co do założeń.

IV. TWORZENIE

 1. JUMO stworzy oprogramowanie zasadniczo na podstawie Porozumienia co do założeń.
 2. W ramach fazy tworzenia, JUMO przeprowadza dalsze prace programistyczne, w szczególności kodowanie, testy i integrację. W regularnych, stosownych odstępach czasu, JUMO informuje Kupującego o statusie prac programistycznych oraz o zachowaniu założeń oprogramowania. Pojawiające się opóźnienia i wymogi dokonania korekt są komunikowane Kupującemu w odpowiednim czasie.
 3. Także podczas fazy tworzenia, Kupujący udziela JUMO w odpowiednim czasie wszystkich informacji, których ten potrzebuje do zgodnego z umową wykonania świadczenia.

V. ODBIÓR

 1. Każde stworzone oprogramowanie podlega odbiorowi.
 2. JUMO poinformuje pisemnie Kupującego o przygotowaniu oprogramowania i jego gotowości do odbioru.
 3. Założenia, procedura i okres odbioru mogą zostać określone w Porozumieniu co do założeń. Ponadto, w Porozumieniu co do założeń mogą zostać ustalone odbiory częściowe w odniesieniu do świadczeń częściowych, które są mierzalne i dają się podzielić w relacji do wynagrodzenia.
 4. Odbiory i odbiory częściowe wymagają każdorazowo sporządzenia protokołu odbioru w formie pisemnej. Po pomyślnym przeprowadzeniu odbioru, Kupujący oświadcza o odbiorze poprzez podpisanie protokołu odbiorczego. Jeżeli odbiór przedłuża się w czasie z przyczyn, za które JUMO nie ponosi odpowiedzialności, stworzone oprogramowanie uważa się za odebrane po czternastu dniach po pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru przez Kupującego.
 5. Na czas usuwania błędów, weryfikację odbiorczą uważa się za zawieszoną. JUMO naprawi błędy bezpłatnie w odpowiednim czasie („Naprawa”) oraz poinformuje o zakończeniu Naprawy Kupującego. Następnie zostanie wykonany ponowny odbiór. Nieistotne wady nie będą powodem odmowy odbioru.
 6. Jeżeli Naprawa nie powiedzie się mimo wyznaczonego przez Kupującego pisemnie odpowiedniego terminu pod rygorem odmowy odbioru świadczenia, Kupujący jest uprawniony do rezygnacji z tworzenia oprogramowania na etapie fazy tworzenia.
 7. Strony mogą wspólnie ustalać w fazie planowania i w fazie tworzenia odbiory częściowe w odniesieniu do świadczeń częściowych, które są mierzalne i dają się podzielić w relacji do wynagrodzenia, które zgodnie z niniejszym pkt. V muszą zostać odebrane odrębnie, aby zapewnić właściwy dalszy przebieg fazy tworzenia. W tym wypadku pkt. 5 i 6 obowiązują tylko wobec jeszcze nie odebranych świadczeń częściowych.

VI. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 1. O ile Strony nie dokonały odrębnych pisemnych uzgodnień, powołają one do fazy planowania i fazy tworzenia osoby odpowiedzialne za projekt, które będą upoważnione do składania wiążących oświadczeń we wszystkich sprawach związanych z projektem i do określania zasad postępowania w przypadku powstania przeszkód. Osoby odpowiedzialne za projekt nadzorują i koordynują prace projektowe na bieżąco i powiadamiają się o ich postępach podczas regularnych narad. Wymienione ustalenia są dokonywane przez nie pisemnie.
 2. Strony stawiają do dyspozycji wystarczający i wykwalifikowany personel w celu wzajemnej współpracy. Strony mają świadomość, że udana współpraca w ramach fazy planowania i fazy tworzenia wymaga intensywnego zaangażowania Kupującego.

VII. WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie przysługujące Kupującemu jest uregulowane w części Umowy dotyczącej ceny. Wszystkie wymienione ceny lub stawki są stawkami netto i zostaje do nich doliczony podatek od towarów i usług w ustawowej wartości obowiązującej w dniu wykonania świadczenia.
 2. O ile strony nie dokonały odrębnych pisemnych uzgodnień, wszelkie świadczenia JUMO zgodnie z nakładem podlegają stawkom obowiązującym w momencie wykonania świadczenia, wynikających z indywidualnej wyceny sporządzonej przez JUMO dla Kupującego. Stawki te załącza się do umowy.
 3. Jeżeli nastąpi przypadkowa utrata oprogramowania lub jego części przed jego odbiorem, JUMO przysługuje roszczenie o wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej dotychczas wykonanemu świadczeniu.

VIII. MODYFIKACJE

 1. Jeżeli Kupujący uważa, że modyfikacje techniczne podczas fazy tworzenia są zasadne lub konieczne, niezwłocznie poinformuje o tym JUMO. W takim wypadku musi nastąpić uzgodnienie pomiędzy stronami dotyczące wynikających z tych modyfikacji zmian w treści Umowy oraz wykonania Umowy. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, strony pozostają przy pierwotnych założeniach.
 2. Jeżeli terminy lub treść lub zakres Porozumienia co do założeń ulegną zmianie za obopólną zgodą po zawarciu Umowy, od każdej ze stron można wymagać dostosowania wynagrodzenia i harmonogramu na podstawie wzajemnego porozumienia. Obowiązują przy tym te kryteria wyceny świadczeń JUMO, które były uwzględniane przy zawieraniu Umowy. Kupujący nie ma jednostronnego uprawnienia do zarządzania modyfikacji.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. JUMO odpowiada za to, że oprogramowanie nie ma żadnych wad fizycznych, które uniemożliwiłyby jego wykorzystanie lub zredukowałyby jego przydatność do umownie ustalonego użytku w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi na zasadach opisanych w niniejszych Klauzulach uzupełniających.
 2. Kupujący jest świadom, że zgodnie ze stanem techniki nie jest możliwe stworzenie oprogramowania całkowicie wolnego od błędów.
 3. JUMO – niezależnie od pkt. IX.12 – jest obowiązany naprawić, zgodnie z pkt. IX.5 i IX.6, wszelkie odtwarzalne, zgłoszone błędy oprogramowania, za które JUMO odpowiada.
 4. Kupujący opisze ewentualne wady fizyczne w sposób tak szczegółowy, jak to tylko możliwe.
 5. Naprawa następuje według wyboru JUMO poprzez (i) usunięcie błędu, (ii) przekazanie nowego stanu oprogramowania lub (iii) poprzez wskazanie przez JUMO możliwości uniknięcia konsekwencji błędu. Nowy stan oprogramowania jest przejmowany przez Kupującego, chyba że wiąże się to dla niego z nieproporcjonalnymi problemami związanymi z jego dopasowaniem i przekształceniem.
 6. Naprawa następuje, według wyboru JUMO, u Kupującego lub u JUMO. Jeżeli JUMO wybierze naprawę u Kupującego, Kupujący ma obowiązek bezpłatnie udostępnić odpowiednie środowisko oraz odpowiedni personel, o ile jest to niezbędne do wykonania naprawy w odpowiednim terminie. Kupujący ma obowiązek udostępnić JUMO dostępne mu dokumenty i informacje potrzebne do naprawy.
 7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie i szczegółowo powiadamiać JUMO o wadach, w formie pisemnej.
 8. W przypadku oprogramowania, które przekazywane jest do celów testowych, demonstracyjnych lub walidacyjnych, JUMO odpowiada jednakże wyłącznie wtedy, gdy podstępnie zataił wadę, w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku naruszenia obowiązków (umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo) przez JUMO.
 9. Odpowiedzialność za wady nie rozciąga się:
  • ­ na wady, które spowodowane są odstąpieniem od warunków korzystania przewidzianych dla oprogramowania oraz podanych w dokumentacji;
  • ­ przy tylko nieznacznym odstępstwie od umówionej przydatności do umownie założonego użytku;
  • ­ przy tylko nieznacznym naruszeniu użyteczności;
  • ­ przy szkodach, które powstaną po odbiorze wskutek błędnego lub niedbałego obchodzenia się, nadmiarowego obciążenia lub ze względu na zewnętrzne, nadzwyczajne oddziaływanie, które nie jest przewidziane w umowie;
  • ­ na niefachowe modyfikacje lub rozszerzenia oprogramowania – i wynikające z tego skutki – podjęte przez Kupującego lub osoby trzecie.
 10. W przypadku oprogramowania wbudowanego (embedded), roszczenia dotyczące wad przysługują jedynie wtedy, gdy są one odtwarzalne na wymienionym w Umowie sprzęcie referencyjnym lub sprzęcie docelowym. Jeżeli wskazany przez Kupującego błąd nie jest odtwarzalny, jeżeli błąd wynika z nieprawidłowej obsługi przez Kupującego, lub jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu błąd nie podlega odpowiedzialności JUMO za wady, JUMO może żądać od Kupującego odpowiedniego wynagrodzenia za usunięcie wad oraz zwrotu powstałych przy tym kosztów transportu, podróży i pobytu.
 11. W przypadku, gdy dostarczone nośniki danych są wadliwe, Kupujący może jedynie żądać od JUMO wymiany wadliwego nośnika na egzemplarz pozbawiony wad.
 12. Roszczenia Kupującego dotyczące poniesionych kosztów koniecznych w celu naprawy, przede wszystkim kosztów: transportu, infrastruktury, pracy i materiałów, są wykluczone, o ile koszty uległy zwiększeniu ze względu na następcze przewiezienie Towaru do miejsca innego niż miejsce siedziby Kupującego, chyba że przewiezienie to odpowiada jego zgodnemu z założeniami użytkowi.
 13. Bez uszczerbku dla punktu X, dalej idące lub inne niż wymienione w niniejszym punkcie IX roszczenia Kupującego przeciwko JUMO i osobom wykonującym zobowiązanie w jego imieniu, z powodu wad prawnych, są wykluczone

X. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 1. O ile w ramach fazy planowania lub fazy tworzenia powstaną prawa własności przemysłowej – pozostają one, bez uszczerbku dla punktu XI, w pełnym zakresie przy JUMO.
 2. O ile strony wyraźnie nie postanowiły inaczej w formie pisemnej, JUMO jest zobowiązane do wykonywania swoich usług w sposób nienaruszający praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (dalej „Prawa ochronne”) wyłącznie na terenie Polski. Jeżeli osoba trzecia podniesie przeciw Kupującemu roszczenia z powodu naruszenia Praw ochronnych w związku z oprogramowaniem używanym zgodnie z umową, stworzonym przez JUMO, JUMO ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego w sposób następujący:
  • ­JUMO wedle swojego wyboru i na swój koszt, w odniesieniu do danego oprogramowania
   • uzyska prawo do użytkowania,
   • zmieni je w taki sposób, aby Prawo ochronne nie było naruszane, lub
   • wymieni je.
  • Jeżeli powyższe nie jest dla JUMO możliwe do zrealizowania na odpowiednich warunkach, Kupującemu przysługują ustawowe uprawnienia do odstąpienia lub obniżenia ceny;
  • ­Zakres ewentualnego odszkodowania należnego od JUMO określa się w następujący sposób:
   • roszczenia związane z żądaniem zwrotu szkód wszelkiego rodzaju – niezależnie od ich powodów czy przyczyn prawnych, a nawet takie, które nie powstały na oprogramowaniu – są uzasadnione tylko: w razie umyślnego niedopełnienia obowiązku przez JUMO; w razie rażącego niedbalstwa w zakresie naruszenia obowiązku przez JUMO lub w przypadku świadomego działania, jak również rażącego niedbalstwa osoby, za pomocą której JUMO wykonuje swoje zobowiązania;
   • w razie zawinionego zagrożenia życia, pogorszenia stanu zdrowia lub uszkodzenia ciała, spowodowanego przez JUMO lub inną osobę, za pomocą której JUMO wykonuje swoje zobowiązania;
   • w razie zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umowy licencyjnej, o ile osiągnięcie jednoznacznie określonych celów umowy jest zagrożone;
   •  w przypadkach, w których JUMO odpowiada zgodnie z odpowiednimi przepisami za produkt niebezpieczny;
   • w razie wad, które zostały podstępnie zatajone lub których nieobecność zagwarantowało JUMO.
  • ­Odpowiedzialność JUMO za szkody jest w każdym razie ograniczona do wysokości przewidywalnej szkody.
  • ­W pozostałym zakresie, dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. 
  • ­Wyżej wymienione obowiązki JUMO występują tylko o ile Kupujący niezwłocznie i pisemnie poinformował JUMO o roszczeniach podnoszonych przez osobę trzecią, Kupujący nie uznał naruszenia, a JUMO zachowuje wszelkie możliwości obrony przed roszczeniem oraz możliwości ugodowego rozwiązania sporu. Jeżeli Kupujący  wstrzyma wykorzystanie Towaru  z przyczyn związanych z ograniczeniem szkody lub innych ważnych przyczyn, jest on zobowiązany do wskazania osobie trzeciej, że wstrzymanie wykorzystania nie jest związane z uznaniem naruszenia Prawa ochronnego.
 3. Roszczenia Kupującego są wykluczone, jeżeli ponosi on odpowiedzialność za naruszenie Prawa ochronnego.
 4. Roszczenia Kupującego  są ponadto wykluczone, jeżeli naruszenie Prawa ochronnego zostało spowodowane wskutek specjalnych wytycznych Kupującego, poprzez nieprzewidziane przez JUMO zastosowanie, lub przez to, że oprogramowanie zostało zmodyfikowane przez Kupującego lub zastosowane wraz z produktami nie dostarczonymi przez JUMO lub nie z oprogramowaniem klienckim.

XI. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PODMIOTÓW TRZECICH

 1. O ile oprogramowanie zawiera komponenty oprogramowania podmiotów trzecich, prawa własności przemysłowej do tych komponentów pozostają przy producencie oprogramowania podmiotu trzeciego.
 2. O ile oprogramowanie zawiera komponenty oprogramowania open source, regulacja dotycząca praw własności przemysłowej dotycząca tych komponentów stosowana jest odpowiednio do warunków korzystania z oprogramowania open source, które JUMO  przekaże Kupującemu.

XII. Warunki licencyjne

 1. Wszelkie warunki wykorzystania i warunki licencyjne dotyczące oprogramowania zostały uregulowane w klauzulach uzupełniających „Klauzule uzupełniające do OWS „JUMO” Sp. z o.o. - przekazanie oprogramowania dla automatyki przemysłowej”, do których dostęp znajduje się na stronie www.jumo.pl niniejsze warunki znajdują zastosowanie odpowiednio, z zastrzeżeniem, że prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do oprogramowania stworzonego dla Kupującego na podstawie „Klauzul uzupełniających do OWS „JUMO” Sp. z o.o. - tworzenie oprogramowania dla automatyki przemysłowej” przysługują JUMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i licencji udziela Kupującemu JUMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zasady i warunki korzystania z Oprogramowania oraz inne kwestie objęte niniejszymi „Klauzulami uzupełniającymi do OWS „JUMO” Sp. z o.o. - tworzenie oprogramowania dla automatyki przemysłowej” podlegają prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG).